bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce
 
Przedmiot naboru:
1) Stanowisko urzędnicze ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
2) Wymiar czasu pracy: 1 etat;
3) Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce;
4) Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2024 r.

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, średnie ekonomiczne lub administracyjne;
• znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;
• znajomość ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
• znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
• znajomość ustawy o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
• znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
• znajomość ustawy  kodeks postępowania administracyjnego;
• znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ww. ustaw i rozporządzeń w sprawie trybu postępowania o ww.
świadczenia;
• bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word), umiejętność
obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych;
• obywatelstwo polskie;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność interpretacji przepisów prawa;
• umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• umiejętność rozwiązywania problemów;
• umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
• odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność;
• umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;
• umiejętność planowania pracy;
• gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
• mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych;
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• udzielanie informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry start” oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;
• przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;
• rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;
• opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego;
• sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń;
• prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;
• prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
• przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie określonym przez przełożonego;
• prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;
• gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;
• stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami;
• praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze i funduszu alimentacyjnego;
• prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;
• przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;
• współpraca z komornikiem sądowym;
• współpraca z Urzędem Pracy w zakresie sporządzania wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
• przygotowywanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego;
• prowadzenie imiennego rejestru dłużników i analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych względem państwa i gminy;
• udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
• wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora.
4. Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• CV;
• list motywacyjny;
• kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy;
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji– zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 nr 119/1-(zwanym dalej RODO);
• inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.
5. Warunki pracy na stanowisku:
• Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w siedzibie OPS w Zielonce ul. Literacka 20;
• Praca wymagająca bezpośredniej obsługi petenta;
• Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, odporności psychicznej
i radzenia sobie ze stresem;
• Wykonywanie zadań przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych;
• Wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach;
• Stanowisko komputerowe wyposażony w pakiet biurowy i programy do obsługi świadczeń;
• Oprogramowanie MS Windows;
• rozpoczęcie stosunku pracy 1 marca 2024 roku.
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonej kopercie lub przesłać w terminie do dnia 9 lutego 2024 roku do godz. 12.00 pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce
05-220 Zielonka
ul. Literacka 20
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń rodzinnych”.

• Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).
• Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy ubiegali się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, za wyjątkiem oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp., które odbierane będą osobiście przez zainteresowanych.
• Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej OPS w Zielonce oraz na tablicy informacyjnej OPS w Zielonce,  w dniu 12 lutego 2024 roku .
• Dodatkowe informacje: tel. 22 781 03 51
• Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej OPS w Zielonce oraz na tablicy informacyjnej OPS w Zielonce.

• Klauzula informacyjna.
• 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
• 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• 3. Administratorem danych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.
• 4. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: ops@zielonka.pl
• 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.Opublikował: Adam Wejss
Publikacja dnia: 26.01.2024
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 26.01.2024
Dokument oglądany razy: 57