bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) (dalej RODO).

UPRZEJMIE INFORMUJĘ:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Literacka 20 (dalej OPS), tel. 22 781 03 51, e-mail: ops_zielonka@o2.pl
2. Kierownik OPS powołał Pawła Piaseckiego jako Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie 22 781 03 51 lub e-mail iod.zielonka@wp.pl bądź osobiście w siedzibie OPS.
3. Państwa dane są przetwarzane w celu:
a) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez OPS, na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO;
b) Wszczęcia i przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w celach zawartych w ustawach szczególnych i na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami zawartymi we wnioskach lub oświadczeniach, a także nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) Wykonania przez OPS obowiązku realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez OPS, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO;
d) Udzielania informacji przez pracowników OPS o przysługujących prawach i uprawnieniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i inne ustawy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym (nadzorującym i kontrolującym) do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań (ubieganie się o świadczenia) realizowane przez Administratora. W przypadku niepodania tych danych niemożliwe jest udzielenie pomocy – przyznanie świadczeń.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. art. 15 RODO;
b) sprostowania (uzupełnienia) swoich danych, tj. art. 16 RODO;
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, tj. art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych, tj. art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia swoich danych, tj. art. 20 RODO;
f) prawo do sprzeciwu przetwarzania swoich danych, związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. art. 21 RODO;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, tj. art. 13 ust. 2 lit. d RODO.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce dokłada wszelkich starań, aby skutecznie chronić Państwa dane osobowe.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce
mgr Elżbieta Bereza-GrabowskaOpublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 22.07.2019
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 29.08.2018
Dokument oglądany razy: 1 398