bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 26.01.2024 z powodu:
Niektualne

Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce ogłasza konkurs na stanowisko
Referent ds. administracyjnych
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
• spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
• nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiada wykształcenie minimum średnia,
• posiada bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office,
• dobra organizacja pracy,
• samodzielność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• znajomość przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
b. Wymagania dodatkowe:
• cechuje się zaangażowaniem i dużą motywacją do pracy,
• jest dyspozycyjna i obowiązkowa,
• posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
• w bieżącej pracy cechuje się starannością  i systematycznością,
• posiada zdolność planowania pracy,
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• obsługa sekretariatu,
• prowadzenie w porozumieniu z przełożonym spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka oraz sprawozdawczości w zakresie tego zagadnienia z wykorzystanie aplikacji CAS,
• prowadzenie rejestrów biurowych,
• prowadzenie rejestru faktur,
• prowadzenie kasy Ośrodka.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
stanowisko urzędnicze, administracyjno–biurowe,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
IV. Wymagane dokumenty:
• CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
• oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie o stanie zdrowia,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:
2022-12-30 do godziny 16:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce lub drogą pocztową do dnia 30 grudnia 2022r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Ośrodka. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta ds.  administracyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonce przy ul. Literacka 20 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonce przy ul. Literacka 20 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VI. Klauzula RODO:
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej RODO, w związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji/naboru na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO, to jest Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, a w pozostałym zakresie, wykraczającym poza zakres danych żądanych w oparciu o wskazane wyżej przepisy, na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody wyrażonej przez zawarcie danych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce. Ponadto, jeżeli Pani/Pan wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji/naboru. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie zatrudnienia zostaną trwale usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 12 miesięcy od ich pozyskania, a po tym okresie zostaną trwale usunięte. Okres przetwarzania Pani/Pana danych może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/naboru.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.
2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
3. Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście, aplikacje nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
6. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.
7. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie biuletynu informacji publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce bipops.zielonka.pl


Adam Wejss
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce


Zielonka, dnia 15.12.2022 r.Opublikował: Adam Wejss
Publikacja dnia: 19.12.2022
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 19.12.2022
Dokument oglądany razy: 339
Wersja do druku