bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.08.2022 z powodu:
Nieaktualny

Nabór na stanowisko księgowy

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONCE
Ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Księgowy

Wymiar: 1 etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę

I. Wymagania obowiązkowe:
1. wykształcenie: zgodnie z ustawą o finansach publicznych - spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
2. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych tj.:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. Ustawy,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
2. Znajomość zagadnień związanych z rachunkowością sektora finansów publicznych.

III. Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje:
1. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Ośrodka,
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
4. Opracowywanie projektów planów finansowych i zmian do budżetu,
5. Kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,
7. Sporządzanie zapotrzebowania na środki pochodzące ze środków gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
8. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
9. Dokonywania wstępnej kontroli:
a)zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

10. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
11. Dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
12. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK oraz PIT,
13. Prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,
14. Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
15. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
16. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
17. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

V. Miejsce i termin składania dokumentów:
1. Dokumenty należy złożyć do dnia 8 lipca 2022 r. w wybranych przez siebie formach:
a) elektronicznie na adres: ops@zielonka.pl, lub
b) przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-220 Zielonka ul. Literacka 20, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego” (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonce przy ul. Literacka 20 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonce przy ul. Literacka 20 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VI. Klauzula RODO:
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej RODO, w związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji/naboru na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO, to jest Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, a w pozostałym zakresie, wykraczającym poza zakres danych żądanych w oparciu o wskazane wyżej przepisy, na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody wyrażonej przez zawarcie danych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce. Ponadto, jeżeli Pani/Pan wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji/naboru. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie zatrudnienia zostaną trwale usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 12 miesięcy od ich pozyskania, a po tym okresie zostaną trwale usunięte. Okres przetwarzania Pani/Pana danych może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/naboru.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.
2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
3. Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście, aplikacje nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
6. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.
7. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie biuletynu informacji publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce bipops.zielonka.pl

Renata Zych
p.o. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZielonceOpublikował: Adam Wejss
Publikacja dnia: 21.06.2022
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 21.06.2022
Dokument oglądany razy: 594
Wersja do druku