bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 30.05.2022 z powodu:
Nieaktualne

Nabór na stanowisko pracownik socjalny/starszy prcownik socjalny/specjalista pracy socjalnej

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONCE
Ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pracownik socjalny/Starszy pracownik socjalny/Specjalista pracy socjalnej

Wymiar : 1 etat, forma zatrudnienia: umowa o pracę

I. Wymagania obowiązkowe:
1. Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.
a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
b) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
c) dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
3. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych tj.:
1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego
w ośrodku pomocy społecznej;
2. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole;
3. umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionym roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie;
4. odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność
i otwartość.

III. Zakres obowiązków na danym stanowisku obejmuje:
1. udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy;
2. zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania;
3. diagnozowanie sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia
z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie miasta Zielonka;
4. ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;
5. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń
z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, ubezpieczeń zdrowotnych i innych;
6. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin,
w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
8. przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej;
9. kierowanie do domów pomocy społecznej oraz przygotowywanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w DPS;
10. kierowanie do ośrodków wsparcia, schronisk, ogrzewalni oraz przygotowywanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w w/w placówkach;
11. obsługa programu TT Pomoc w szczególności:
a) wprowadzanie danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz aktualizowanie tych danych,
b) wprowadzanie danych z wywiadów środowiskowych,
c) przygotowywanie projektów decyzji,
d) wprowadzanie harmonogramów wypłat.
12. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi;
13. opracowywanie decyzji administracyjnych o odmowie lub przyznaniu świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych;
14. kompletowanie dokumentacji, sporządzanie pism przewodnich i kierowanie odwołań zgodnie z KPA do organów odwoławczych;
15. udzielanie pomocy rzeczowej;
16. praca socjalna;

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

V. Miejsce i termin składania dokumentów:
1. Dokumenty należy złożyć do dnia 20 maja 2022 r. w wybranych przez siebie formach:
a) elektronicznie na adres: ops@zielonka.pl, lub
b) przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-220 Zielonka ul. Literacka 20, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonce przy ul. Literacka 20 na potrzeby prze-prowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonce przy ul. Literacka 20 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

VI. Klauzula RODO:
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej RODO, w związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji/naboru na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO, to jest Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, a w pozostałym zakresie, wykraczającym poza zakres danych żądanych w oparciu o wskazane wyżej przepisy, na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody wyrażonej przez zawarcie danych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i ich złożeniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce. Ponadto, jeżeli Pani/Pan wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji/naboru. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie zatrudnienia zostaną trwale usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 12 miesięcy od ich pozyskania, a po tym okresie zostaną trwale usunięte. Okres przetwarzania Pani/Pana danych może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator danych osobowych informuje Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/naboru.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.
2. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
3. Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Pozostałe aplikacje nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście, aplikacje nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
6. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.
7. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie biuletynu informacji publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce bipops.zielonka.pl


Renata Zych
p.o. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonce


Zielonka, dnia 04.05.2022 r.Opublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 04.05.2022
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 04.05.2022
Dokument oglądany razy: 590
Wersja do druku