bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.03.2021 z powodu:
Nieaktualne

Nabór na stanowisko koordynatora Klubu Senior +

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce ogłasza nabór na stanowisko koordynatora Klubu Senior + w Zielonce.
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, praca socjalna, gerontologia, psychologia lub innym kierunku z zakresu nauk społecznych.
2. Co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.
3. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
7. Obywatelstwo polskie

II. Wymagania dodatkowe:
1. Zdolnści organizatorskie i zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Dyspozycyjność.
3. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków i rozliczaniu projektów.
III. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku koordynatora:

1. Realizacja zadań i planów działalności Klubu Senior +
2. Kierowanie bieżącą działalnością .
3. Koordynowanie spotkań i zajęć dla Seniorów.
4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,.
5. Opracowanie planów pracy Klubu i ich realizacja.
6. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+
7. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu.
8. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów.
9. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Klubowiczów.
10. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.
11. Organizowanie pracy animatorów zatrudnionych w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów.
12. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+
13. Prowadzenie działalności finansowej i gospodarczej oraz analizy wykorzystania budżetu.
14. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
15. Promocja działań na rzecz osób starszych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu od 1 stycznia 2021 r.
2. Miejsce wykonywania pracy; Klub Senior + w Zielonce ul. Przemysłowa 4.
3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudninia osób niepełnosprawnych w OPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniniu osób niepełnosprawnych, jest poniżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu (list motywacyjny).
2. CV – przebieg pracy zawodowej.
3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączniku).
5. Własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych (druk w załączniku).
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji (druk w załączniku).
7. Własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce lub przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Literacka 20, 05 – 220 Zielonka z dopiskiem na kopercie:„Konkurs na stanowisko koordynatora Klubu Senior+ w Zielonce„ w terminie od dnia 5.12.2020r. do dnia 14.12.2020 do godziny 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do Ośrodka.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej http://bipops.zielonka.pl/ i na tablicy informacyjnej Ośrodka.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie udziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce nr. Tel. (22) 781 – 03 – 51, 510 – 479 – 264


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


1. Imię /imiona/ i nazwisko .........................................................................................................

2. Imiona rodziców.......................................................................................................................

3. Data urodzenia ........................................................................................................................

4. Obywatelstwo ..........................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/ ....................................................................
...................................................................................................................................................

6. Wykształcenie ..........................................................................................................................
/nazwa szkoły i rok jej ukończenia/
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
/zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy/
7. Wykształcenie uzupełniające ...................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania/

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Okresy zatrudnienia
Nazwa pracodawcy
Zajmowane stanowisko


9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ........................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……...............................................................................................................................................
/ np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera/


10. Oświadczam ,że pozostaję /nie pozostaję*/ w rejestrze bezrobotnych i poszukujących
pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ........
numer...............................wydanym przez ..........................................................................
lub innym dowodem tożsamości ...........................................................................................


......................................................... ……........................................................
/miejscowość i data/ /podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie/


właściwe podkreślić

………………………….. ………………………… r.
imię i nazwisko miejscowość, data

……………………………………
adres zamieszkania


dotyczy naboru na stanowisko:

……………………………………………


O Ś W I A D C Z E N I E

1. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.

…………………………………..

podpis


2. Oświadczam, że nie byłam / byłem* skazana / skazany* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


…………………………………..

podpis


4. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku: …………………………


………………………………………

podpis

*) niepotrzebne skreślić

_________________________________
(imię i nazwisko)

_________________________________
(data urodzenia)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowań rekrutacyjnych


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Literacka 20, 05 – 220 Zielonka, e-mail; ops_zielonka@o2.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi sporządzonymi zgodnie
z przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które administrator danych osobowych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce – udostępnił:
- na tablicy informacyjnej znajdującej się w jego siedzibie,
- na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce pod adresem: bipops.zielonka.pl.


_________________________________________
(data i podpis kandydata)Opublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 04.12.2020
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 04.12.2020
Dokument oglądany razy: 572
Wersja do druku