bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 04.12.2020 z powodu:
nieaktualny

Nabór na stanowisko pracownika ds. obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego

Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika ds. obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce
na stanowisko urzędnicze pracownika
ds. obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność interpretacji przepisów prawa, w tym znajomość: ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- umiejętność praktycznego stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym,
- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, samodzielność
i sumienność,
- umiejętność komunikowania się z klientem,
- umiejętność formułowania decyzji oraz pism administracyjnych,
- umiejętność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego, uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych
z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
5) przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz aktami sprawy organowi odwoławczemu,
6) przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
7) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych,
8) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
z urzędami wojewódzkimi,
9) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
10) przygotowywanie sprawozdań,
11) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

4. Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Literacka 20. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (sierpień 2020) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- oświadczenie: o niekaralności, o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
- kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku
składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UE.L. 119 z 04.05.2016 r.
str. 1).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Ośrodka pomocy Społecznej, ul. Literacka 20, 05 – 220 Zielonka z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego” w terminie do dnia 23 września 2020 r. do godz. 16:00 włącznie.
Za datę złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu do tut. Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie zwracamy.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Kierownik
Zielonka, dnia 09.09.2020 r. Ośrodka Pomocy Społecznej
/ - /Elżbieta Bereza GrabowskaOpublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 04.12.2020
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 05.08.2020
Dokument oglądany razy: 464
Wersja do druku