bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 05.08.2020 z powodu:
nierozstrzygnięty

Kierownik Klubu Senior +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior +

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, socjologia, praca socjalna, psychologia lub innym w zakresie nauk społecznych;
4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
5. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
6. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. nieposzlakowana opinia;
8. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętności w zakresie animacji społecznej;
2. znajomość metod pracy i aktywizacji osób starszych;
3. podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie m. in.: ustawy o pomocy społecznej, przepisów o ochronie danych osobowych;
4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
5. wysoka kultura osobista;
6. dyspozycyjność;
7. komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość;
8. dodatkowe kursy i kwalifikacje, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości pracy na w/w stanowisku;
9. doświadczenie w pozyskiwaniu środków i rozliczaniu projektów;
10. znajomość obsługi komputera.
III. Zakres podstawowych zadań:
1. prowadzenie zajęć z seniorami, zgodnie z harmonogramem pracy Klubu Senior+, w wymiarze do 20 godzin tygodniowo;
2. motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego;
3. animowanie współpracy międzypokoleniowej;
4. zaspokajanie potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczestników Klubu Senior+;
5. współorganizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych/ integracyjnych oraz spotkaniach okolicznościowych dla uczestników Klubu Senior+;
6. reprezentowanie członków Klubu Senior+ na zewnątrz oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z  instytucjami współpracującymi;
7. współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także z innymi instytucjami
w realizacji zadań kierowanych do seniorów;
8. tworzenie planów pracy Klubu Seniora+ i ich realizacja;
9. prowadzenie dokumentacji z organizowanych spotkań, warsztatów, prelekcji, wykładów, wycieczek, wyjazdów, itp.;
10. przygotowywanie sprawozdań z działalności Klubu Senior+;
11. wnioskowanie o środki pozabudżetowe i unijne na realizację działalności Klubu Senior+;
12. dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania Klubu Senior+, opisywanie faktur obrazujących poniesione koszty;
13. prowadzenie wszelkiej korespondencji Klubu Senior+;
14. przyjmowanie formularzy i deklaracji od uczestników Klubu Senior+ oraz prowadzenie list obecności, a także dokumentacji osób prowadzących zajęcia w ramach działalności Klubu Senior+;
15. rekrutowanie seniorów do Klubu Senior+;
16. promocja działań Klubu Senior+;
17. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i środki finansowe;
18. rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić w trakcie działania Klubu Senior+;
19. przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy
o ochronie danych osobowych;
20. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego dotyczących funkcjonowania Klubu Senior+.
IV. Warunki pracy:
1. rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu;
2. miejsce wykonywania pracy: siedziba Klubu Senior+ w Zielonce ul. Przemysłowa 4
3. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy;
4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest poniżej 6%;
5. kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zatrudniony na podstawie umowy
o prace na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia.
V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
8. własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych;
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu;
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
11. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
12. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
13. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
14. mile widziane referencje;
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 15 czerwca 2020r. włącznie (decyduje data wpływu),
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce , ul. Literacka 20
Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+”.

VII. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
www.bipops.zielonka.pl
3. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.
 
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce, nr tel.: (22) 781 03 51 w. 11, kom. 510 479 264Opublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 29.05.2020
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 29.05.2020
Dokument oglądany razy: 580
Wersja do druku