bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 29.05.2020 z powodu:
aktualizacja

Praca

OPS.1003.1.2019

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-220 Zielonka ul. LITERACKA 20
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. świadczeń/kasjer

1. Wymagania niezbędne:
W naborze może uczestniczyć osoba, która:
1) jest obywatelem polskim oraz osoba, o której mowa w art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) spełnia poniższe wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie: minimum średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki – ekonomia,
• doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym z operacjami gotówkowymi,
• umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym programu Płatnik,
• mile widziana znajomość programu TT-Pomoc do obsługi świadczeniobiorców ops.
• znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pomocy społecznej;
2. Wymagania dodatkowe:
1) Preferowane doświadczenie zawodowe w samorządzie terytorialnym na zbliżonym stanowi sku;
2) Sumienność;
3) Umiejętność współpracy;
4) Zaangażowanie w pracę i dążenie do rezultatów;
5) Samodzielność, dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyj ność;
3. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
1) Prowadzenie kasy Ośrodka,
-przygotowanie list wypłat zasiłków
-sporządzenie zapotrzebowania na środki
-wypłacanie zasiłków
-przyjmowania wpłat
-sporządzanie raportów kasowych
-prowadzenie imiennego rejestru wypłaconych świadczeń wg poszczególnych zasiłków
2) Sporządzenie analiz i informacji do sprawozdań w zakresie pomocy społecznej i wypłaconych zasiłków w oparciu o prowadzone rejestry wypłaconych świadczeń,
3) Przygotowywanie dokumentacji związanej z wypłacaniem i refundacją świadczeń za prace społecznie użyteczne,
4) Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z rozliczaniem ZUS,
-rejestrowanie/wyrejestrowanie podopiecznych
-sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz ewentualnych korekt.
5) Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania,
6) Inne wskazane przez przełożonego.
4. Warunki pracy:
1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
3) Stanowisko pracy zlokalizowane jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Literackiej 20, 05-220 Zielonka;
4) Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek: 900-1700; wtorek-piątek: 800-1600
5) Ewentualne uciążliwości mogą być związane z pracą : nie występują;
6) Wymagany kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami;
7) Praca przy monitorze ekranowym pow. 4 h/dobę, z użyciem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów.
5. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie;
2) List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
3) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie;
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
6) Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii podpisane własnoręcznie;
7) Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych);
8) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia);
9) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);
10) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
(kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach);

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-220 Zielonka, ul. Literacka 20
lub złożyć osobiście w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko referent ds. świadczeń/kasjer”, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 1) w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 16.00
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bipops.zielonka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Literackiej 20

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) (dalej RODO).
UPRZEJMIE INFORMUJĘ:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Literacka 20 (dalej OPS), tel. 22 781 03 51, e-mail: ops_zielonka@o2.pl
Kierownik OPS powołał Pawła Piaseckiego jako Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie 22 781 03 51 lub e-mail iod.zielonka@wp.pl bądź osobiście w siedzibie OPS.
Państwa dane są przetwarzane w celu:
a) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez OPS, na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO;
b) Wszczęcia i przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w celach zawartych w ustawach szczególnych i na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami zawartymi we wnioskach lub oświadczeniach, a także nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) Wykonania przez OPS obowiązku realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez OPS, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO;
d) Udzielania informacji przez pracowników OPS o przysługujących prawach i uprawnieniach.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i inne ustawy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym (nadzorującym i kontrolującym) do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.
5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań (ubieganie się o świadczenia) realizowane przez Administratora. W przypadku niepodania tych danych niemożliwe jest udzielenie pomocy – przyznanie świadczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. art. 15 RODO;
b) sprostowania (uzupełnienia) swoich danych, tj. art. 16 RODO;
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, tj. art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych, tj. art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia swoich danych, tj. art. 20 RODO;
f) prawo do sprzeciwu przetwarzania swoich danych, związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. art. 21 RODO;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, tj. art. 13 ust. 2 lit. d RODO.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce dokłada wszelkich starań, aby skutecznie chronić Państwa dane osobowe.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce
mgr Elżbieta Bereza-GrabowskaOpublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 22.07.2019
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 22.07.2019
Dokument oglądany razy: 2 008
Wersja do druku