bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom:

· jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską

umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z

okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.

poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),

· przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony

uzupełniającej.

- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w

którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w

wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie

wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu

alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium

dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie

przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza

egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch

miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu

zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność

wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko

dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

· braku podstawy prawnej do pojęcia czynności

zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu

zamieszkania dłużnika,

· braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną

miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za

granicą.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują

osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia

albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole

wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w

przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu

niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów

dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika

sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od

miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości

zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują,

jeżeli osoba uprawniona:

· została umieszczona w instytucji zapewniającej

całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

· zawarła związek małżeński.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie

ministerstwa czytaj całośćOpublikował: Elżbieta Bereza-Grabowska
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Adam Wejss
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 677